PLÁNOVÁNÍ SERVISU A ÚDRŽBY ČERPACÍ STANICE

1. 4. 2015 / SERVIS / Autor: Tomáš Mikšovský / Zdroj: Petrol.cz

DÍKY TLAKU NA SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ VIDÍ FIRMY V OBLASTI ÚDRŽBY POUZE NUTNÉ ZLO, KTERÉ SPOTŘEBOVÁVÁ PROSTŘEDKY. PREVENCE JE PAK VELMI ČASTO PODCEŇOVANOU STRÁNKOU PROVOZU ČERPACÍ STANICE, PŘESTOŽE PROVOZOVATELI MŮŽE UŠETŘIT NEMALÉ FINANČNÍ ČÁSTKY.

NÁKLADNÉ "HAŠENÍ POŽÁRŮ" VS. PREVENCE

Pokud se mají minimalizovat náklady na servis, je léty ověřeno, že prevence proti poruchám formou plánované údržby je vždy levnější než sice včasné, ale drahé výjezdy servisních techniků ke každé poruše zvlášť. Bohužel ještě stále u mnoha provozovatelů čerpacích stanic navíc převládá názor, že dokud to jde, opravuji všechno sám, a teprve až si s tím nevím rady, volám servis. Údržba formou "hašení požárů" navíc zvyšuje celkovou poruchovost zařízení a snižuje jeho životnost. Proti vzniku větších poruch je proto velmi účinnou obranou plánovaná údržba s pravidelnou roční kontrolou včetně revizí důsledně prováděná odbornou firmou.
Provozovatelé čerpacích stanic význam preventivních periodických kontrol ke své škodě stále podceňují. Přitom se dají touto cestou uspořit nemalé náklady a mnohdy i předejít zranění osob, zvířat či poškození věcí. V případě, že je čerpací stanice řádně provozována a udržována, lze toto místo prohlásit za relativně bezpečné. V opačném případě je zpravidla jenom otázkou času, kdy nastane nějaký malér.
Podle zkušeností servisních techniků se podceňování plánovaných údržeb rozmohlo hlavně v poslední době. Neblahým trendem je hledání okamžitých úspor provozních nákladů opuštěním systému paušálního plánovaného servisu a návrat k onomu neefektivnímu "hašení požárů". Zdání klame. Paušál neznamená úsporu za zbytečně vyhozené peníze. Důsledek takového rozhodnutí se projeví hned při vyúčtování odstranění první velké závady. To zpravidla pak stojí mnohem více než drobné seřízení a údržba v předcházejícím období v rámci periodické kontroly. Nesporná výhoda paušálního servisu spočívá v tom, že servisní organizace provádí kontroly a údržbu čerpacích stanic průběžně a řadě potenciálních poruch dokáže včas a účinně předejít. V rámci údržby totiž dojde k výměně náhradních dílů, které jsou na konci životnosti. Školený servisman je schopen rozeznat díly, které potřebují včasnou výměnu. Vždy je lepší díl vyměnit při návštěvě technika, než ho nechat dojet až na doraz a riskovat, že se v důsledku jeho destrukce zničí či poškodí ještě další návazné součásti. K tomu je třeba ještě přičíst další ztráty vzniklé nucenou odstávkou příslušného zařízení po dobu čekání na příjezd technika. Plánovaná údržba provozovateli čerpací stanice v dlouhodobém horizontu přináší snížení nákladů na opravy.

SERVIS SVĚŘTE ODBORNÍKŮM

Provozovatelé, nájemci a personál čerpacích stanic řeší neustále otázku: Jaké úkony má provádět vlastními silami obsluha čerpací stanice, a na co objednávat odbornou firmu? Tlak na úspory nákladů je v tomto ohledu v současnosti extrémní, ale je velmi riskantní mu podlehnout. Při rozhodování, do jaké míry údržbu čerpací stanice zvládne personál svépomocně, musí každý provozovatel zodpovědně zvážit, jaké jsou jeho možnosti a především v jakém prostředí z hlediska požárně-bezpečnostního stupně se úkony údržby budou vykonávat. Častá změna legislativy totiž vede mnohdy k tomu, že personál nevědomky spoustu činností provádí v rozporu s platnými normami.
Z pohledu efektivity provozu čerpací stanice je pravidelná prohlídka dle ČSN 65 0202 s periodou jednou ročně jasnou výhrou pro všechny provozovatele čerpacích stanic, a nikoliv jen nutným zlem. Kvůli maximálnímu efektu bezchybné prevence by měli tyto pravidelné prohlídky zajišťovat výhradně školení odborníci autorizované servisní organizace. V opačném případě se jedná o peníze vyhozené oknem. Odborné firmy kromě pravidelné údržby čerpací stanice zajišťují i hlídání termínů nejrůznějších kontrol, prohlídek a revizí. Stejně jako mohou smluvně zajistit odborníky, kteří jsou schopni legislativu týkající se čerpacích stanic sledovat a předcházet tak nepříjemnostem a sankcím při kontrolách inspekčních orgánů státní správy.

ÚDRŽBA SVÉPOMOCÍ MÁ SVÉ MEZE

Na všechny úkony však provozovatel čerpací stanice přivolávat servisní firmu nemusí. Poučený personál pumpy by měl zvládnout všechny základní úkony údržby jednotlivých zařízení spočívajících v každodenní obhlídce čerpací stanice. Ta stačí na odhalení základních závad a nefunkčností či úniků ropných látek. Obsluha čerpací stanice by měla plnit roli prodejce a dozorovatele, nikoliv specialisty na servis a údržbu technologie.
Podle odborníků by však obsluha pumpy neměla přímo zasahovat do zařízení čerpací stanice. Má dělat pouze to, na co je proškolena, popřípadě certifikována. Personál může vyměnit žárovky v shopu, kliku u dveří, odhrabat sníh, zamést nedopalky, případně očistit povrch výdejních stojanů, ale otvírat kapotáž výdejního stojanu, víka dómových šachet, byť pouze za účelem utření prachu, by měla provádět obsluha minimálně s odborným proškolením, neboť se dostává do zóny s nebezpečím výbuchu. Veškeré další práce se doporučuje svěřit odborným firmám, které vlastní patřičné nástroje a nářadí určené pro příslušné prostředí.

STATISTIKA PORUCHOVOSTI

Každý správný hospodář chce mít přehled o všech vynakládaných prostředcích. Jednou z cest k úsporám je pravidelné vyhodnocování stavu a poruchovosti technického vybavení. Na základě těchto údajů lze do budoucna volit nejoptimálnější variantu dodávek technologie a servisních služeb. Cesty, jak sledovat tyto údaje, jsou v podstatě dvě. První je nákup softwaru, který požadované výstupy umí zpracovat. Druhou cestou je najmout kvalitní servisní organizaci, která zvládá nejen servis, ale vlastní i software umožňující vytvářet veškeré potřebné provozní statistiky. Zpravidla k těmto údajům provozovateli příslušné čerpací stanice umožní přímý náhled přes internet. Pokud jsou tato data k dispozici, není žádný problém najít nejoptimálnější variantu preventivní údržby a servisu. Provozovateli stanice se tak dává možnost výběru nejspolehlivější technologie při její výměně. Má přehled o tom, jak často a jak dlouho byla čerpací stanice nebo její části mimo provoz a jak rychle začal servis řešit příslušné závady, a navíc získá kontrolu nad prací vlastního i servisního personálu a jím poskytovaných služeb. Na druhé straně taková kontrola ze strany provozovatele či majitele čerpací stanice motivuje servisní organizaci k co nejvyšší kvalitě.

PRIMÁRNÍ JE KONTROLA STOJANŮ

Některá zařízení čerpací stanice jsou při neexistující pravidelné údržbě zvláště náchylná k poruchám a mohou se na nich nečekaně objevit i závažné závady. Zanedbaná údržba zařízení se nejvíce projeví u výdejních stojanů, ale také u vystrojení nádrží, indikačních zařízení, pojistných armatur, náhradních zdrojů, vysavačů a kompresorů.
Již jen vizuální kontrola agregátu stojanu po sejmutí krycích plechů napoví mnohé. Znečištěné části čerpadel, filtrů i jiných částí potrubních rozvodů ve stojanu, zápach benzinových par nebo přímo na dně stojanu či ve vaničce pod ním zbytky pohonných hmot ukazují spíše na nezájem obsluhy o stav stěžejního zařízení jejich čerpací stanice. V případě poměrně časté neodborné výměny klínového řemene za nevhodný může dojít k zahoření, případně výbuchu, který může vzniknout, i když řemen prokluzuje. Vysoká teplota řemenice při nedostatečném napnutí společně s náhodným úkapem pohonné hmoty může mít fatální následky.

NEJČASTĚJI CHYBÍ REVIZE

Provozovatelé by neměli podceňovat ani jiná zařízení čerpacích stanic. U elektrických zařízení se nejvíce chybuje v termínech provádění jednotlivých revizí. Zatímco každý provozovatel čerpací stanice si hlídá termíny kontroly měřidel výdejních stojanů ČMI (Český metrologický institut) díky výši sankcí za prodej z neověřených měřidel, u některých ostatních povinných kontrol ještě takové právní povědomí není.
Při kontrolách čerpacích stanic pracovníky Hasičského záchranného sboru, jejichž rozsah kontroly je velmi široký, se objevují nedostatky hlavně při provádění technických prohlídek, kontrol a revizí všech typů, tlakových zkoušek potrubí a nádrží, revizí nádrží po deseti letech provozu apod. Hlavně u kontrol nádrží se často setkávají kontrolní orgány s tím, že nádrže instalované před více než 10 lety neprošly kontrolou podle ČSN 65 0202.

SKRYTÉ VADY NÁDRŽÍ

S nedostatky se servisní technici setkávají i u nádrží na pohonné hmoty, které se jinak jeví jako funkční. Často bývají zjištěny při měření ultrazvukovým tloušťkoměrem značné úbytky tloušťky stěn. Kontrolami lze zjistit i povrchovou, místní a důlkovou korozi jak v pláštích nádrží, tak i v dnech čel nebo kalníků. Vzhledem k tomu, že nádrž nevyhovuje dalšímu provozu dle ČSN 75 3415, nezbývá nic jiného, než nádrž vybavit dalším novým pláštěm. Je to sice časově i finančně nákladné, omezuje to chod čerpací stanice po dobu rekonstrukce, ale předejde se tím ekologické havárii v důsledku úniku ropných produktů do podloží. A ještě jeden velice častý nešvar: provozovatelé nedokážou domyslet následky nefunkčního nebo úmyslně vypnutého systému kontinuálního monitoringu celistvosti plášťů nádrže. Skrývání této technologické vady a oddalování případné rekonstrukce nádrže jen znásobí rozsah ekologické havárie a v krajním případě zde hrozí uzavření čerpací stanice a sankce za znečištění životního prostředí spojené s úhradou nákladů na následnou dekontaminaci.


KRITÉRIA VÝBĚRU SERVISNÍ ORGANIZACE

Kvalita servisu je přímo závislá na úrovni kvality servisní organizace. Nejnižší ceny za servis by neměly být tím hlavním kritériem pro výběr dlouhodobého servisního partnera.

  • REFERENCE - napoví o délce působení firmy na trhu, počtu servisovaných společností a počtu pravidelně servisovaných čerpacích stanic. V případě zájmu je možno věrohodnost údajů a spokojenost zákazníků ověřit přímo u řídicího pracovníka dané společnosti.
  • ODBORNOST - zde je dobré se zaměřit na zjištění, jak velký rozsah požadovaných činností je schopna organizace zajistit vlastními odborně vyškolenými pracovníky (certifikáty), na jaké úrovni má technické vybavení, jak velký vlastní vozový park servisních vozidel a jaké má skladové zásoby náhradních dílů pro okamžitý zásah na hlavních technologických zařízeních čerpací stanice.
  • JAKOST - certifikát jakosti ISO 9001: 2000 by měl být v dnešní době samozřejmostí. Doporučuje se při výběru servisní organizace zjistit, zda vlastní i bezpečnostní certifikáty jako např. SCC, ALERT apod.
  • DOSTUPNOST CENTRA PRO PŘIJÍMÁNÍ ZÁVAD - prověřit skutečný stav dispečinku, zda se jedná o nonstop provoz 24 hodin denně, 365 dní v roce, dosažitelnost v krátkém časovém limitu, rychlost reakce na vzniklé závady až po termín jejich odstranění. Běžnou praxí u renomovaných organizací je 5-6 hodin v případě nahlášení závady I. kategorie (zpravidla výpadek tankování).
  • SOFTWARE - důležitým kritériem při rozhodování, zda daná organizace vlastní kvalitní dispečink, je použitý software. Je třeba klást důraz na vedení databanky čerpacích stanic a zároveň statistické výstupy, které lze využívat pro další rozvoj sítě, přístup do historie pro účely vyhodnocení počtu zásahů, poruchovosti apod.
  • GARANCE - poskytovaná záruční doba na nový a repasovaný díl je neméně důležitá, neboť touto cestou lze ušetřit spoustu nákladů. Zároveň je dobré znát, zda je firma schopna repasovat komponenty vlastními silami, nebo pouze provádí výměnu nových náhradních dílů.
  • CENA - velmi důležité kritérium, kde se dá ve finále ušetřit nebo zbytečně vynaložit spousta peněz. Praxe ukázala, že zde dochází k největším chybám při rozhodování. Klient se nechá ovlivnit nízkou sazbou za práci technika a kilometrovné, aniž by si ověřil technické zázemí servisní organizace. Potom dochází k paradoxní situaci, kde opravu části technologie provádí jedna společnost a na další část se musí zavolat jiný servis. Vize ušetřených peněz nabírá rázem opačné rozměry. Seriózní servisní organizace je schopna nabídnout komplexní službu jak v paušálním režimu, tak na základě hodinových sazeb a kilometrovného. Je pouze na zákazníkovi, pro který model se rozhodne.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz