POŽÁRNÍ OCHRANA A PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH

9. 2. 2015 / PROVOZ / Autor: Luboš Mikšovský / Zdroj: Petrol.cz

Z POVAHY A CHARAKTERU LÁTEK POUŽÍVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH VYPLÝVÁ, ŽE POŽÁRNÍ OCHRANA A PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE JE JEDNOU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OBLASTÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU KAŽDÉ, BYŤ SEBEMENŠÍ, ČERPACÍ STANICE.

Benziny, nafty, biopaliva a plyny pro pohon ve všech používaných formách jsou z principu látkami hořlavými. Některé z nich, zejména pak benziny, líh nebo plyny jsou i látkami, které za běžných provozních a klimatických podmínek vytvářejí ve směsi se vzduchem výbušné prostředí. Je proto zřejmé, že v prostorech, kde se výše uvedené látky nacházejí, musí platit přísná pravidla, která mají za cíl zabránit požáru nebo výbuchu. Hlavními zásadami pro ochranu před požáry a výbuchy jsou technická a organizační opatření bránící v iniciaci par hořlavých kapalin a plynů.

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Mezi hlavní technická opatření, která často zákazník ani nevnímá, patří například provedené elektrické instalace tak, aby případné jiskření či elektrické výboje nemohly být zdrojem iniciace. Musí se dopředu určit a vypočítat rozsah zón, kde hrozí výskyt nebezpečné koncentrace, a rozsah prostor, kde hrozí nebezpečí požáru, a v těchto prostorách potom instalovat vhodná elektrická zařízení. I v ČR jsou známy případy, kdy nesprávné provedení elektrické instalace nebo nedostatečné utěsnění prostor s nebezpečím výbuchu iniciovalo výbuch čerpací stanice.
Samozřejmostí je také účinný systém ochrany před statickou a atmosférickou elektřinou. Důležité je vodivé pospojení a uzemnění všech vodivých částí čerpací stanice tak, aby nemohlo dojít k výboji statické elektřiny. Z tohoto pohledu je problematické plnění vozidel zákazníků, kdy tito jsou často oblečeni do oděvů, které třením o sedadla ve vozidle mohou vytvářet statický náboj, který se při dotyku může vybít a způsobit elektrický výboj. Většina z nás tuto skutečnost zná z vlastní praxe nejen u čerpací stanice. S ohledem na statistiku je známo jen velmi málo případů, kdy došlo k iniciaci paliva statickou elektřinou při plnění vozidel. Riziko bylo sníženo i zavedením zpětného jímání par z nádrží plněných vozidel. Přesto je v odborných kruzích toto riziko často diskutováno a existují na jeho přijatelnost různé názory.
Mezi další technická opatření proti požáru a výbuchu lze zařadit i vlastní vybavení stanice. Stojany, hadice, potrubí, nádrže jsou konstrukčně a technicky provedeny tak, aby nemohly být zdrojem požáru nebo výbuchu. Je-li jejich údržba a servis pravidelný, jsou-li respektovány pokyny výrobce a je-li s nimi nakládáno způsobilými osobami, je toto riziko omezeno na minimum. Přesto praxe ukazuje, že zejména problematika údržby čerpacích stanic, tlak na snižování režijních nákladů resp. nákladů na údržbu je v silně konkurenčním prostředí v ČR enormní. Tento tlak pak generuje chyby, které mohou mít za příčinu požáry a výbuchy u čerpacích stanic. Příklady z poslední doby ukazují, že právě nedostatečná nebo nevhodná bezpečnostní opatření při údržbě a servisu čerpacích stanic jsou nejčastějšími příčinami vážných provozních nehod, mezi něž můžeme zařadit i požáry a výbuchy. Je smutnou skutečností, že tyto události bývají často spojeny s poškozením zdraví nebo ztrátami na životech.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Čerpací stanice jsou obvykle velmi zhusta označeny různými příkazy, zákazy a pokyny pro zákazníky i obsluhu. Tato sdělení vytvářejí v kombinaci s reklamními poutači, bannery a plakáty lavinu informací, ve které se zákazník jen těžko orientuje a tyto informace pak postrádají efekt. Existují dokonce čerpací stanice, které nad rámec běžných povinností vytvářejí vlastní či doplňková bezpečnostní značení, čímž ještě více zákazníkovi komplikují orientaci v základních pravidlech bezpečnosti na čerpací stanici. Méně proto i zde znamená více. Téměř nulová vymahatelnost dodržování těchto pokynů na zákaznících je pak samostatnou kapitolou, která by zajisté zasloužila samostatný článek. Nemůžeme si myslet, že na čerpacích stanicích bude jiná úroveň dodržování pravidel a předpisů, než je tomu v obecně ve společnosti, kde je tato úroveň velmi nízká. Všichni si zajisté vybavíme případy kouření či telefonování přímo u stojanu, nebo nerespektování dopravního značení.
Existuje i celá řada organizační dokumentace, postupů a opatření pro obsluhu, opatření pro stáčení autocisteren či opatření pro práce údržby a servis čerpacích stanic. Zde je to s jejich vymahatelností podstatně lepší, protože se zde konkrétní osoby nemohou schovat za anonymitu zákazníka a jsou zde obvykle dostatečně popsány konkrétní povinnosti jednotlivých osob. Pokud budou tato opatření přísně vyžadována a dodržována, může to být dalším významným krokem ke snižování a eliminaci rizik a to nejen požáru a výbuchu. Je však především na vrcholných představitelích provozovatelů čerpacích stanic, jak k zajištění bezpečnosti na čerpací stanici přistoupí, zda budou bezpečnost, požární ochrana, protivýbuchová prevence, ochrana životního prostředí a další bezpečnostní disciplíny rovnocennou a nedílnou součástí managementu čerpací stanice nebo zda se stanou nechtěnou přítěží.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz