VÝDEJNÍ STOJANY - MĚŘÍ SPRÁVNĚ?

5. 7. 2015 / TECHNIKA / Autor: Jiří Kaloč / Zdroj: Petrol.cz

NÁDRŽ MÁ SPRÁVNÝ OBJEM A VÝDEJNÍ STOJANY MĚŘÍ PŘESNĚ. PROČ TEDY LZE DO AUTOMOBILU NATANKOVAT VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ PALIVA? TENTO PROBLÉM NA ČERPACÍCH STANICÍCH ŘEŠÍ NĚKTEŘÍ MAJITELÉ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A REKLAMUJÍ NESPRÁVNÉ SEŘÍZENÍ VÝDEJNÍCH STOJANŮ.

MAJITELÉ OSOBNÍCH VOZŮ SI STĚŽUJÍ

 "Načerpal jsem do Fabie 50,84 litrů Naturalu 95 a zjistil, že podle návodu má nádrž jen 45 litrů. Chci se zeptat, jak velkou nádrž má reálně Fabie a kolik se vám povedlo nejvíc natankovat?" Tyto a podobné otázky lze najít na nejrůznějších internetových portálech českých motoristů, nejčastěji se to však týká majitelů Škody Fabie. Někteří z nich si pak přímo stěžují ČMI, který má ověřování přesnosti nejrůznějších měřidel na starosti. Většinou si majitelé osobních automobilů myslí, že provozovatelé čerpacích stanic mají chybně seřízená měřidla výdejních stojanů a zákazníky šidí.
Vysvětlení je však překvapivě jednoduché. "Při tankování paliva musí být dodržen postup uvedený v návodu k obsluze vozidla, při jehož dodržení nepřekročí množství dotankovaného paliva jmenovitý objem nádrže, který je uveden v dokumentaci k vozidlu," napsal mimo jiné ve své zprávě z roku 2012, kterou mimo jiné najdete například na webových stránkách Ministerstva dopravy, ing. Jan Raděj ze Škody Auto. Dodržení postupu uvedeného v návodu v tomto případě znamená, že tankující nebude manipulovat páčkovým ventilem u hrdla nádrže, čímž by došlo k odvzdušnění bezpečnostního prostoru nádrže. A v té samé zprávě se následně píše, že objem zmíněného bezpečnostního prostoru nádrže, který představují odvzdušňovací komory a nalévací hrdlo, činí navíc až 17 litrů ke jmenovitému objemu nádrže.
I proto pracovníci ČMI, kteří provádějí ověřování výdejních stojanů v provozu, při prověřování zmíněných stížností nezjistili ani v jednom případě vadné měřidlo, neboť do nádrže bylo podle jejich měření natankováno množství paliva, jaké ukázalo počítadlo výdejního stojanu.

NEJEN PLOMBY JSOU DŮKAZEM

Výdejní stojan na pohonné hmoty je podle zákona o metrologii tzv. stanoveným měřidlem. Chyba měřidla, zjišťovaná při několika kontrolních režimech, nesmí u měřících systémů pro měření objemů kapalin větších než 2 litry (u některých stojanů 5 litrů) překročit dovolenou odchylku (0,5 %), jinak měřidlo není opatřeno příslušnými značkami a nesmí být pro veřejný prodej používáno.
U každého stojanu tak musí být před uvedením na trh a do provozu posouzena shoda podle evropské harmonizované legislativy a každý exemplář měřidla uvedeného do provozu podléhá ověření, které má platnost dva roky. Ověřování výdejních stojanů na pohonné hmoty u nás provádí pouze ČMI. Zda bylo konkrétní reklamované měřidlo v době nákupu pohonných hmot řádně ověřeno, může spotřebitel zjistit na místě, a to podle značky, která je na měřidle viditelně umístěna a také z příslušné dokumentace, kterou je povinen uživatel stanoveného měřidla podle zákona o metrologii vést, případně ze záznamů územně příslušného pracoviště ČMI.
Výdejní stojan je po ověření opatřen úředními značkami (plombami) na místech určených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla. Tyto značky mají za účel nejen deklarovat, že měřidlo bylo ověřeno, ale i zajistit, že do metrologicky citlivých částí měřidla nebylo zasahováno, a proto se u výdejního stojanu většinou nacházejí pod jeho krycí kapotáží. Aby pověření bylo zřejmé i bez otevření kapotáže, je jedna z úředních značek umístěna na místo běžně viditelné (např. na sklo displeje nebo přímo na displej). Úřední značku ČMI lze běžně rozeznat podle symbolu dvojocasého lva a s písmeny CM, která jsou doplněna číslem pracoviště ČMI, které ověření provedlo, a posledním dvojčíslím roku, ve kterém bylo ověření provedeno. Platnost ověření se pak počítá od 1. ledna roku následujícího po roce ověření.
Úřední značka neobsahuje informaci o datu, do kterého je ověření stanoveného měřidla platné. Proto jako informaci pro veřejnost zavedli pracovníci ČMI od roku 2004 další kruhovou značku, na níž je uvedeno, který inspektorát ČMI ověření provedl, kontakty na něj a rok, ve kterém musí být provedeno ověření další. Na čerpacích stanicích jsou dále vedeny tzv. kmenové listy jako forma povinné evidence stanovených měřidel, kam se (kromě oprav a dalších servisních činností) zaznamenává také ověřování měřidel. Tento dokument není obsluha čerpací stanice povinna spotřebiteli poskytnout (byť jen k nahlédnutí), spíše jde o dobrou vůli prokázat zákazníkovi i jinou formou, že ověření je platné.

DVOJÍ KONTROLA

ČMI průběžně přezkoumává neporušenost a správnost stanovených měřidel i v rámci tzv. státního metrologického dozoru. V praxi to znamená, že zaměstnanec pověřený dozorovou činností po kontrole na čerpací stanici o jejím výsledku zpracuje písemný protokol. Kontrola je v některých případech provedena ve dvou etapách - nejprve běžným spotřebitelským nákupem a přeměřením zakoupeného množství pohonné hmoty, následně pak je provedena kontrola metrologických náležitostí výdejního stojanu v rozsahu posouzení a zkoušek příslušných pro ověřování těchto stanovených měřidel. Při podání podnětu ke kontrole je proto třeba sdělit nejen místo a firemní značku čerpací stanice, ale i číslo výdejního místa a název produktu (nafta, Super 95 apod.), o který se v předmětném případě nákupu jednalo, jakož i datum, kdy byl nákup pohonných hmot proveden. Ideálním řešením je zaslání okopírovaného pokladního dokladu k čerpání pohonných hmot, jehož správnost je předmětem pochybností. Dále je třeba sdělit kontakt, kam by mělo být zjištění o výsledku kontroly zasláno.
Souběžně s tímto dozorem, ale i individuálně nezávisle na něm je vykonáván také interní audit jakosti metrologických výkonů prováděných vlastními zaměstnanci ČMI s cílem posoudit, zda výkon ověření výdejního stojanu byl zaměstnancem ČMI  proveden úplně a správně.
Je třeba ovšem říci, že výdejní stojany nejsou po posouzení shody, dopravě od výrobce a instalaci na místě používání podruhé podrobeny "metrologickému posouzení" (ověření), ale praxe ukazuje, že se není čeho obávat. V posledních letech totiž nebyla odhalena žádná zásadní chyba přes rámec povolené odchylky, přičemž v letech 2011-2013 proběhlo 133 kontrol měřičů výdejních stojanů. Pouze u dvou stojanů čerpací stanice Tank ONO nevyhověly v roce 2012 dva stojany, které měly při 10procentním průtoku odchylku 1 %, což bylo napraveno. Sedmi provozovatelům menších čerpacích stanic byl zakázán prodej z důvodu překročení zákonem stanovené lhůty platnosti ověření, důvodem byla zřejmě snaha ušetřit náklady na kalibraci stojanů. Metrologie výdejních stojanů se řídí podle evropské směrnice 2004/22ES respektive podle novely této směrnice (2009/137ES) a jejich ověření vykonává v ČR pouze ČMI. Platnost ověření výdejních stojanů na naftu a benzin jsou dva roky, u LPG a CNG pouze jeden rok.

DO FABIE SE VEŠLO 54,2 LITRU

Ve spolupráci s ČAPPO a ČMI jsme na základě výše zmíněných skutečností provedli netradiční test. Na čerpací stanici Benzina na Argentinské ulici v Praze 7 přijela speciální mobilní laboratoř ČMI, která ověřuje správnost měřidel výdejních stojanů, a pracovníci ČMI provedli test jedné čerpací pistole na benzin Natural 95. Ověření se provádí při třech průtocích, konkrétně při 10procentním, 25procentním a maximálním. Vše se opakuje dvakrát při různých objemech od 100 litrů do 25 litrů. U výdejních stojanů na naftu a benzin je povolená chyba 0,5 %, u stojanů na LPG 1 % a u stojanů na CNG 1,5 %.  "Chyba by se při našich měřeních měla blížit k nule, nejčastější odchylka je okolo 0,15 %," tvrdí Jindřich Pošvář, ředitel pro legální metrologii v rámci ČMI, který při ověřování stojanu asistoval. "U tohoto stojanu byla chyba při 10procentním průtoku -0,15 %, při 25procentním -0,05 % a při maximálním +0,05 %, což se v součtu blíží nulové chybě a stojan je tedy naprosto v pořádku," dodal Jindřich Pošvář poté, co technik dokončil kontrolní měření.
Po této zkoušce jsme ke stejnému stojanu přistavili referenční vozidlo Škoda Fabia 1.2 TSI (63 kW) s prakticky prázdnou nádrží (počítač vozu ukazoval dojezd 10 km, přičemž jmenovitý objem nádrže je 45 litrů) a Jindřich Pošvář natankoval z přeměřené pistole plnou nádrž. Pistole automaticky vypnula při natankovaném objemu 42,1 litru, nicméně po zmáčknutí ventilu, který slouží k odvzdušnění bezpečnostního prostoru, jsme tankovali dál. Při natankovaném objemu 54,2 litru jsme tankování ukončili poté, co se zdálo, že benzín přeteče přes hrdlo nádrže. Do nádrže Fabie se tak vešlo přes jmenovitý objem nádrže bezmála 10 litrů, což ukazuje, že chyba není v takovém případě většinou na straně výdejního stojanu. Můžete si to samozřejmě vyzkoušet sami, ale pozor, může to být i nebezpečné. Teplota tankovaných pohonných hmot bývá okolo deseti stupňů, ale při vyšší teplotě svůj objem zvětší. Když se takovým způsobem natankuje nádrž přes její jmenovitý objem a automobil se poté odstaví na sluníčko a ještě na šikmou plochu, může nastat problém. Ve třicetistupňovém vedru totiž mohou z nádrže vytéct dva až tři litry paliva, což představuje potencionální příčinu vzniku požáru, který dokáže zničit celé auto a někdy i ta okolní.


ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT

Státní příspěvková organizace, která byla založena Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 1993 (za socialismu byla metrologie koncentrována na Slovensku), má 355 zaměstnanců ve 14 jednotkách (cca 41 procent má VŠ). Celkové výnosy jsou okolo 460 milionů korun ročně, z toho 18 procent tvoří neinvestiční dotace ministerstva. Jejím cílem je mimo jiné zabezpečit správnost měření zejména na ochranu spotřebitele.
Metrologie výdejních stojanů se řídí podle evropské směrnice 2004/22ES respektive podle novely této směrnice (2009/137ES) a jejich ověření vykonává pouze ČMI. Současně řeší i případné stížnosti spotřebitelů. Platnost ověření výdejních stojanů na naftu a benzin jsou dva roky, u LPG a CNG pouze jeden rok.
ČMI spolupracuje se všemi výrobci a dovozci stojanů, kteří působí na českém trhu, ať už jsou to Gilbarco, Wayne, Adast nebo Tatsuno-Benč. ČMI může ověřovat všechna měřidla, současně s ČMI u nás fungují i tzv. privátní autorizovaná metrologická střediska pro ověřování měřidel, kterých je asi 300, ale pro ověřování výdejních stojanů na pohonné hmoty má ČMI kvůli nestrannosti monopol.


CO JE TO ATC

Každá kapalina má koeficient objemové roztažnosti, a její objem se při různých teplotách mění. Proto mají některé výdejní stojany zabudované zařízení na samočinnou teplotní kompenzaci tzv. ATC. U něho je třeba zajistit, aby zmíněná fyzikální vlastnost kapalin nebyla zneužívána. V létě při vyšších teplotách, kdy objem benzinu i nafty roste, totiž může uživatel ATC vypnout a v zimě při nízkých teplotách, kdy klesá a objem tekutiny se zmenšuje, zase zapnout. Podle pracovníků ČMI to však není možné, uživatel si musí hned na začátku říci, zda hodlá toto zařízení používat a následně s ním už nesmí manipulovat.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz